edp4

edp4
estudio de paisaje/landscape study4

video aéreo con globo aerostático de zona contaminada por lixiviados/air video with hot air balloon area contaminated by leachate
coordenadas/coordinates: 38.2163528 -0.9789646